Opleiding tot Kinder- en Jongerencoach

Start Data

Kosten

€ 3250,- per opleidingsjaar


Opleiding tot Kinder- en Jongeren coach. SKJ geaccrediteerd

De opleiding is bedoeld voor iedereen die zichzelf wil ontwikkelen in de begeleiding van kinderen en jongeren. Daarnaast is de opleiding een verdieping voor coaches en therapeuten die in de dagelijkse praktijk kinderen en jongeren ondersteunen. Dit geldt voor zowel begeleiders, coaches en ouders.

Deze tweejarige opleiding is gebaseerd op de allernieuwste pedagogische en psychologische inzichten en is tot stand gekomen na jarenlange praktijkervaring in het werken met kinderen. Het is een concrete bijdrage in een nieuwe evolutie van denken, stevig wetenschappelijk onderbouwd en tegelijkertijd onmiddellijk toepasbaar in de dagelijkse praktijk. Het is voor kinderen en jongeren een groot cadeau om begeleid te worden door volwassenen die stevig in hun kracht staan en met een nieuwe vorm van gezag (verschillend van macht) en een grote deskundigheid met hen kunnen omgaan.

Om op een goede wijze kinderen te kunnen coachen, onderwijzen, in therapie te kunnen nemen, op te voeden, enz…Is het niet genoeg te beseffen dat kinderen naarmate ze opgroeien, in staat moeten zijn te functioneren in een complexe maatschappij zoals de onze. Wat systematisch over het hoofd gezien wordt, is dat ons leven een proces is van bewustzijnsontwikkeling. Die bewustzijnsontwikkeling is het fundament van al de rest. Zonder dit inzicht leiden we kinderen op tot ‘iets’ te worden in de wereld. De behoeften en eisen van deze wereld zijn dan prioritair. Mét dit inzicht echter, kunnen we kinderen begeleiden in ‘iemand’ te worden. Iemand die het kind bedoeld is te zijn. Opvoeden is dan de zelfontplooiing van het kind ondersteunen.

Zelfontplooiing is dan de prioriteit. ‘Iemand’ worden, is de weg naar zelfzijn, authenticiteit, liefde en vrijheid. ‘Iets’ worden -als prioriteit- is de weg naar slavernij, met al wat daarmee samenhangt. Via de training in niveaus van bewustzijnsontwikkeling, wordt de kindercoach voor het kind het model en zoals eerder genoemd het voorbeeld ‘iemand’ te worden.

De opleiding tot Kindercoach is een professionele, holistische en complementaire opleiding voor iedereen die een verlangen heeft om kinderen en jongeren te willen begeleiden naar meer innerlijke vrijheid, kracht en blijheid. Aan de opleiding zijn zeer professionele trainers en coaches verbonden, ieder met zijn of haar deskundigheid dat leidt tot een unieke, complementaire opleiding. Gedurende de gehele opleiding zal Annemarie Wijbenga aanwezig zijn om jullie te ondersteunen en de opleiding te coördineren.

Het doel voor de cursist: kinderen en jongeren op een unieke en complementaire wijze coachen naar innerlijke kracht, blijheid en zelfontplooiing. Daarnaast krijg je inzicht en heling in jouw eigen kind-aspecten. Dit in relatie tot jouw eigen familie-, systeem- en individuele patronen en karakterstructuren.

Het doel van de opleiding tot Kindercoach is dat het kind (weer) een positief zelfbeeld ontwikkelt, (weer) in zijn/haar eigen kracht wordt gezet en daardoor weer sterk in het leven staat.

De opleiding is bedoeld voor iedereen die zichzelf wil ontwikkelen in de begeleiding van kinderen en jongeren. Daarnaast is de opleiding een verdieping voor iedereen die in de dagelijkse praktijk kinderen en jongeren ondersteunt. Dit geldt voor zowel begeleiders, coaches en ouders.

Het is een prachtige en diepgaande aanvulling op jouw werk als coach of therapeut.

 

De ontwikkeling van het kind (Jannie IJzendoorn)

De twee modules ‘De ontwikkeling van het kind’ behandelen de fases vanaf de prenatale periode tot en met de adolescentie. Het gaat hierbij over verschillende belangrijke domeinen, zoals taal, denken, emoties, motoriek en belangrijke relaties met de omgeving (ouders, broers, zussen, familie, leeftijdgenoten). De modules sluiten levendig aan bij de praktijk en behandelen de ontwikkeling van kinderen op een bondige, wetenschappelijk onderbouwde en logische manier. Het dient voor de kindercoach als leidraad, om de ontwikkeling van kind tot volwassene te leren begrijpen.

Talentgedreven werken

In dit blok leer je als kindercoach gericht hoe je talent gedreven kunt werken met kinderen en met de kring rond het kind.

 • Als je als coach weet wie je bent, hoe je functioneert en wat je talenten zijn, dan pas kan je ervaren hoe belangrijk het is om deze krachten bij een kind en de ouders te ontdekken en te laten groeien.
  De focus ligt hier eerder op “dieperliggende” talenten die het authentieke van ieder mens kenmerken. Als we net dat authentieke stuk sterker willen maken bij kinderen is het belangrijk dat we kijken àchter het gedrag van kinderen en waarderend onderzoeken wat het dieper verlangen van het kind is.
 • Als we met kinderen en hun kring aan ontwikkeling en groei werken dan is groeidenken een heel helpend perspectief. Hoe werkt het groeidenken en hoe stimuleer je het “groeidenken” bij kinderen, ouders en leerkrachten.

Vervolgmodule de ontwikkeling van het kind (Jannie IJzendoorn)

De kindercoachpraktijk (Jannie IJzendoorn)

Wetten, regels, behandelplan

Een verschil tussen een kindercoach en een andere therapeut is dat een kindercoach een werkwijze/methode zoekt die past bij het kind en niet omgekeerd. Een kindercoach kijkt dus echt naar wat een kind nodig heeft en stemt daar zijn begeleiding op af. In de opleiding tot Kindercoach krijg je vele methodieken aangereikt  Wanneer een kind gaat geloven in zijn kwaliteiten, wordt de focus verschoven van ‘probleem’ naar zelfkennis. Vaak is het ‘probleem’ dan geen probleem meer.

Het schrijven van een professioneel uitgewerkt behandelplan, kennis en toepassing van de wet op de privacy, toestemmingsverklaring van minderjarigen zijn belangrijke aspecten waar we deze drie dagen mee aan de slag gaan. Daarnaast leer je een anamnese af te nemen, onderzoeken we de cirkel van invloed rondom het kind, specificeren we de hulpvraag en het doel van de coaching. Uiteraard staat het eerste contact met kind en/of ouder(s) centraal.

Karakterpsychologie voor de kindercoach praktijk (Natasja de Lange)

In de eerste zeven jaar vormt zich het karakter van het kind. Dit komt voort uit lichamelijke blokkades, die ervoor zorgen dat de stroom in het lichaam en daarmee ook in de geest blokkeert. Ieder kind ontwikkelt een unieke combinatie van favoriete karakterstijlen. In deze module krijg je inzicht in je eigen karakterstructuur, in die van kinderen en hun ouders waar je mee werkt. Hierdoor kan je effectieve (lichaamsgerichte) oefeningen inzetten die als doel hebben blokkades op te heffen waardoor de energie weer vrijelijk kan stromen. Met als gevolg dat het kind het leven met plezier, eigenheid en eigenwijsheid toetreedt.

 

Het innerlijke kind

Emoties – emovere – ze zetten je in beweging, maar het effect ervan voor jezelf en voor je omgeving is niet altijd naar wens. Via een stevig onderbouwde theorie en doelgerichte oefeningen kan je tot de ontdekking komen dat er verschillende mogelijkheden zijn om daarmee om te gaan, zowel bij jezelf als bij de kinderen die je zijn toevertrouwd. Je krijgt eveneens de meest waardevolle voorwaarden en tools aangereikt om efficiënt en respectvol in communicatie te gaan met kinderen. We werken ook een hele dag rond metaforen. Op een bijna magische wijze kunnen zij veranderingen creëren in inzicht, gedachten, gedrag, enz.
Om als opvoeder in je kracht te komen, bewuster en vreugdevoller in het leven te staan, maken we een reis naar binnen om ons innerlijke (gekwetste) kind te herontdekken en te helen.

Opvoeden tot zelfontplooiing (Eric Schneider)

Om op een goede manier kinderen te kunnen coachen, onderwijzen, in therapie te begeleiden, op te voeden dienen we rekening te houden met een aantal belangrijke zaken. Een goede kindercoach dient enerzijds zeer bewust te zijn van het feit dat kinderen doorheen het opgroeien in staat moeten zijn te functioneren in de huidige complexe maatschappij. Anderzijds ook dat het leven een proces is van bewustzijnsontwikkeling. Een bewustzijnsontwikkeling die het fundament vormt voor alles. Zonder deze inzichten leiden we kinderen op tot ‘iets’ in plaats van ‘iemand’ te worden in de wereld. De behoeften en de eisen van deze wereld zijn dan prioritair. Mét dit inzicht echter, kunnen we kinderen begeleiden naar iemand die het kind bedoeld is te zijn. Coachend opvoeden ondersteunt dan de zelfontplooiing van het kind.

Zelfontplooiing is dan de prioriteit. ‘Iemand’ worden is de weg naar zelfzijn, authenticiteit, liefde en vrijheid. Via de training in niveaus van bewustzijnsontwikkeling, wordt de kindercoach voor het kind het model.

Zelfontplooiing is dan de prioriteit. ‘Iemand’ worden, is de weg naar zelfzijn, authenticiteit, liefde en vrijheid. ‘Iets’ worden -als prioriteit- is de weg naar slavernij, met al wat daarmee samenhangt.

Via de training in niveaus van bewustzijnsontwikkeling, wordt de kindercoach voor het kind het model en de voorganger inzet ‘iemand’ worden.

Synthese eerste jaar, presentaties, uitwerking casuïstiek (Jannie IJzendoorn en Annemarie Wijbenga)

 • Voor aanvang van de opleiding het schrijven van een A4, wat je zowel persoonlijk als professioneel wilt leren in deze opleiding.
 • Het demonstreren tijdens de lessen van een praktische toepassing van de aangeboden methodieken.
 • Schriftelijke toetsing: Uitwerking van een casus waarbij de theoretische kennis van de cursist wordt getoetst alsook het complementair kunnen benaderen van de casus.
 • Het deelgenomen hebben aan de intervisiegroepen.
 • Minimaal 22 dagen per opleidingsjaar aanwezig is geweest.
 • Tussentijdse evaluatie met één van de trainers in het kader van het eigen ontwikkelingsproces.
 • In het kader van de certificatie schrijft  elke cursist aan het einde van ieder opleidingsjaar een scriptie. De keuze van het thema en de vormgeving hiervan gebeurt in overleg met de trainers. De cursist presenteert zijn eindwerk, waarop door de trainers vooraf feedback is opgegeven.

Data 1ste jaar (deels onder voorbehoud i.v.m. corona situatie)

Data 2de jaar

Start data 1ste blok 15, 16 en 17 oktober 2021

De overige 7 blokken staan binnenkort op de website

 

 

 • € 3250,- btw-vrij per opleidingsjaar

 

De studiebelasting voor de opleiding tot Kinder- en Jongerencoach is afhankelijk van een aantal factoren. Gemiddeld moet je rekenen op 175 uren zelfstudie.